a98710778bfc40250b2bf6cfb2cb8325.jpg
be50eaa3fe0fde68bb0da7ff1848b9a2.jpg
846216f35b396eba4403d8f82039dfdd.jpg
1224e3f99bc144812288dc5ffaba0b84.jpg
bbe2f9930ee87d9ba703d58c2dc28c51.jpg
ef58cbe42ab37becb37b2d3b31c779eb.jpg
2175e46511b697db69ecb77728a743e0.jpg
5f39f4f73b3ebc63fdf128cda142351f.jpg
4b07460ba1ae6e40ea8bf6438ad5fb23.jpg
c83036851fc3252ad38acfa19dfe5b32.jpg
a4d8827cdb928dfe8f785902cc7cf5ba.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

MAKALELER

MAKALELER
Son Yayınlanan Makalelerimiz   
 • Dijital Miras

  Mirasta intikal prensiplerinin kanunda şekil bulmuş hali olan TMK m. 599/2 hükmünde; “Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar" denilmektedir. Ancak günümüzde bu madde çağın gereklerine ayak...

 • TÜRK HUKUKUNDA UYARLAMA DAVALARI

  Corona ya da diğer bir değişle COVİD-19 birçok kişinin hayatında maddi zorluklara ve kayıplara neden oldu. Ekonomik acze düşen kişiler, kira sözleşmeleri başta olmak üzere, salgından çok önce imza altına aldıkları sözleşmelerdeki edimlerini ifa edemez konuma geldiler. Bu durum da birçok hukuki meseleye neden oldu. Uyarlama davaları ise, bu gibi zor durumdaki...

 • ARABULUCULUK TUTANAĞI VE TUTANAĞIN İPTALİ

  Hukuk sistemimizde ihtiyari arabuluculuk kavramı mevut iken, 2018 yılından itibaren iş hukuku, 2019 yılı Ocak ayından itibaren de ticaret hukuku alanı olmak üzere arabuluculuk zorunlu hale gelmiş olup, dava şartı olarak aranılmaktadır. Ancak bu yöntemin kötü niyetli olarak kullanıldığı birçok durum mevcuttur. Kötü niyet sadece taraflardan değil arabulucunun basiretsizliğinden de kaynaklanabilmektedir. Bu...

 • Koronavirüs Salgınının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

  I. Giriş

  Bilindiği üzere, koronavirüs ilk kez 2019 Aralık’ta Çin’in Wuhan kentinde görülmüş olup Antarktika hariç tüm kıtalara hızla yayıldığı için 12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 salgının küresel pandemi olduğunu ilan etmiştir. Aralık 2019’dan Nisan 2020 tarihine kadar geçen sürede toplam onaylanan vaka sayısı hızla yayılarak 1.783.941 adede yükselmiştir....

 • Mücbir Sebep Halleri ve Sözleşmelere Etkileri

  Küreselleşen ve teknoloji ile birlikte küçülen dünyamızda gerek ulusal gerek uluslararası birçok sözleşme yapılmaktadır. Özellikle teknolojinin de yardımı ile daha kolay, daha hızlı yapılan bu sözleşmeler ne kadar detaylı düzenlenirse düzenlensin hayatın olağan akışında taraflar her türlü durumu öngörüp sözleşmeye dahil edememektedir. Günümüzde olduğu gibi, tarafların öngöremediği hallerde sözleşmelerin...

 • NAFAKA SÜRESİNİN SINIRLANMASI

  Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, nafaka meselesini ortak gündemine alarak  “Yoksulluk nafakası”nı, koşulları olması halinde “en az 1 yıl” ve “en çok 5 yıl ile sınırlandırmayı” tartışıyor.

 • ÖTANAZİ

  KAVRAM OLARAK ÖTANAZİ:
  Doğrudan tedavi amacına yönelik olmayan tıbbi müdahaleler arasında yer alan ötanazi kavramı kelime olarak Yunancadan dilimize geçmiş olup; “eu” ve “tanasium” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Tam kelime anlamı olarak “güzel ölüm” manasındadır. Tam Türkçe anlamı ise “tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, canlıyı ağrı ve acı vermeden öldürme,...

 • Trafik Kazaları Ve Doğurduğu Hukuki Sonuçlar

  Trafik kazaları kısaca bir kara yolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpmasıdır. Kaza sonucu maddi zarar meydana gelirken kimi zaman tarafların yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet veren trafik kazaları , birtakım hukuki sonuçların doğmasına da sebebiyet vermektedir. Bu sorumluluğun her hukuki olay gibi bir zamanaşımı...

 • Yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal edinmelerine ilişkin kanuni düzenlemeler

        1- HUKUKUMUZDA KONUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VE YABANCI KAVRAMI

        "Yabancı kişi" kavramı için öğretide birçok yazarca kabul edilmiş olan klasik tanım Devletler Hukuk Enstitüsinin 1982 yılında Cenevre'de yaptığı toplantısında da kabul edildiği gibi genelde ’’ bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin uyrukluğunu iddiaya hakkı olmayan kimse’’ şeklinde...

 • Franchise sözleşmesinin hukuki niteliği ve benzer sözleşmelerle karşılaştırılması

       A) FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ:

   

   Franchise sözleşmesi, sözleşmeye ilişkin verilen tanımlardan da anlaşıldığı üzere bağlayıcılığı olan ve her iki tarafa da karşılıklı hak ve yükümlülükler getiren, sürekli borç ilişkisi doğuran, çerçeve sözleşme niteliğinde hukuki bir belgedir. Bu sözleşmenin (Franchise Contract) çok detaylı ve hemen her hususu kapsayacak şekilde kaleme alınması normal...

 • Avukatlık ücreti, ücretin asgari ve azami sınırlarının belirlenmesi, vekalet ilişkisinin kurulması

  AVUKATLIK ÜCRETİ

  1.VEKALET İLİŞKİSİ

              Vekalet sözleşmesi genel olarak Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Kasastro Kanunu gibi kanunlarda da vekalet ilişkisine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.Burada ele alınacak konu avukatlık ücreti olduğundan konu genel olarak Borçlar Kanunu ve Avukatlık Kanunu Kapsamında değerlendirilecektir.

 • Hatalı labarotuvar testi sonucunda hekim sorumlu mudur?

  Bilindiği üzere bazen hastalığın bulunduğu evre veya hastanın durumuna göre hastadan test için alınan numunelerde yapılan tetkikler doğru sonuç vermeyebilir. Böyle bir durumda laboratuvarı işleten hastanenin hukuki olarak sorumlu olacağı açıktır. Hastane laboratuvarı işleten ve labatuvarda çalıştırdığı personelin yanlış sonuç elde etmesi nedeniyle sorumlu ve kusurlu olacaktır.

 • Fazla Mesai Kavramı Ve Beyaz Yakalıların Fazla Mesaisi

  Fazla mesai; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesinde düzenlenmiş olup, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.  Yapılan işin niteliğine göre bu saatler farklılık göstermektedir. Örneğin;  “Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki...

 • Velayet

  Velayet kavramı Türk Medeni Kanunu’nun 335 ile 351. Maddeleri arasında düzenlenmiş bir kavramdır. Velayet ; çocuğun korunması ve temsil edilmesi için, öngörülmüş hukuksal haklardır.  Genel  koşullar altında, anne babanın aile birliği tam ise, çocuk anne baba velayeti altında olur ve her ikisi tarafından yetiştirilmekle yükümlüdür.  Bu sebeple yetişkin olmayan bir...